Jak vyřídit rodný list

Úkolem rodičů po narození dítěte je vyzvednutí rodného listu do třiceti dnů po porodu na matrice. Oprávněni jednat jsou rodiče dítěte, případně jeden z rodičů. 
 
V této věci je třeba se dostavit na matriku. Doklady se předkládají v originále. Narození dítěte ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc (Olomouc, Blatec, Bystročice, Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Příkazy, Samotišky) vyřizuje Magistrát města Olomouce, odbor správy, oddělení matrika.
 
U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:
 
platné občanské průkazy
oddací list
souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození
 
U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:
 
platný občanský průkaz
rodný list
souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá
případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození
 
U dítěte narozeného mimo manželství k němuž bylo určeno otcovství jeden z rodičů předloží:
 
platný občanský průkaz
rodné listy obou rodičů
souhlasné prohlášen rodičů í o jménu, či jménech dítěte
souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá
případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození
 
Při určení otcovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:
 
platné občanské průkazy rodičů
rodné listy rodičů
pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
těhotenský průkaz
při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu) 
 
Matriční úřad je povinen provést zápis narození dítěte nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení o narození dítěte. Při vydání prvního rodného listu dítěte se neplatí žádný poplatek.
 
Po obdržení rodného listu z matriky je nutné dítě zaregistrovat na zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit narození pojištěnce do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.