Za pár dní začne amnestie na nelegálně držené zbraně

K 1. červenci nabývá účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů, která přinese některé změny pro držitele zbrojních průkazů a držitele zbrojních licencí. Doprovodí ji i amnestie na nelegálně držené zbraně. Podstatnou změnou je prodloužení doby platnosti zbrojního z původních pěti let platnosti na deset platnosti zbrojního průkazu. V souvislosti s prodloužením platnosti zbrojního průkazu se prodlužuje lhůta k předložení dokladu o zdravotní způsobilosti u držitelů zbrojních průkazu skupiny D nebo F na 5 let. Při podání žádosti o vydání zbrojního průkazu pro lovecké účely skupina C není povinností předložit platný lovecký lístek. Od 1. července postačí při podání žádosti o vydání či prodloužení zbrojního průkazu jedna fotografie. 
 

Hlášení změny místa bydliště

Do zbrojního průkazu se ve zvláštních záznamech nebude psát poznámka: „Oprávněn nosit zbraň kategorie B“. V případě stěhování držitele ZP nebude povinností změnu hlásit na policii a zároveň odpadne povinnost měnit příslušné doklady zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Zpřísní se požadavky na spolehlivost držitele zbrojního průkazu, kdy v podmínce na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi přibude dodatek „nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“.
 

Vyhlášení amnestie

V souvislosti s účinností novely zákona o zbraních bude v období od 1. července do 31. prosince letošního roku vyhlášena amnestie, což znamená, že zaniká trestnost přečinu nedovolené ozbrojování u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B, C nebo hlavní část této zbraně a tato osoba předá zbraň dobrovolně do úschovy kterémukoliv útvaru policie. Po provedení nezbytných administrativních úkonů ze strany policie a balistické expertíze zbraně, může držitel ZP požádat ve lhůtě do 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy o vydání příslušných dokladů k této zbrani a zbraň legálně nabýt do vlastnictví. V případě, že osoba, která existenci zbraně v rámci amnestie legalizuje, není držitelem zbrojního průkazu, avšak bude chtít zbraň zaregistrovat na jiného držitele zbrojního průkazu, postupuje se dle ust. § 64 zákona o zbraních a to znamená, že zbraň může být zaregistrována na držitele zbrojního průkazu, popřípadě může být také zničena nebo znehodnocena tím způsobem, že je z ní vyroben řez. Zbraň nebo střelivo podléhající amnestii může být rovněž uloženo u podnikatele v oboru zbraní a střeliva za účelem prodeje nebo úschovy.